• راهنمای مراجعان به دفتر امور چاپ

واحد نظارت و حمایت از صنعت چاپ:

                    1. دریافت موافقت نامه تاسیس pdf

                    2. دریافت پروانه تاسیس  pdf

                    3. دریافت مجوز خرید، فروش و تغییر مالکیت ماشین‌آلات چاپ pdf

                    4 دریافت مجوز ورود ماشین‌آلات چاپ pdf

                    5. دریافت مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ pdf

واحد محصولات چاپی غیر کتاب:

                    1. دریافت مجوز برای چاپ محصولات غیر کتاب pdf

واحد صادرات و واردات محصولات چاپی:

                    1. دریافت مجوز ورود محصولات چاپی pdf

                    2. دریافت مجوز ترخیص محصولات چاپی pdf

                    3. دریافت مجوز صادرات محصولات چاپی pdf