• آیین نامه تأسیس ونظارت بر چاپخانه ها و واحد های وابسته

 

آیین نامه تأسیس ونظارت بر چاپخانه ها و واحد های وابسته

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1371 بنا به پیشنهاد شماره 338/87/1943 مورخ 19/03/1370 وزارت و ازرشاد اسلامی و در اجرای بند (16) ماده (2) قانون « اهداف و وظایف وزارت ارشاد اسلامی »  مصوب 1365  آیین نامه تأسیس و نظارت چاپخانه ها و واحد های وابسته را به شرح زیر تصویب نمود :

 

 

 

فصل اول- تعاریف

 ماده 1- چاپخانه ، مؤسسسه یا کارگاهی است که در آن کارهای چاپی بر کاغذ و سایر اشیاء از طریق انواع چاپ انجام می شود . ماده 2- لیتوگرافی ، واحدی است که در آن عمل عکاسی و آماده سازی اصل کار بر روی صفحات و سیلندرهای لاستیکی ، پلاستیکی ، کاغذی ، فلزی و موارد مشابه برای انواع چاپ انجام می پذیرد . لیتوگرافی ممکن است به صورت مستقل تأسیس گردد یا یکی از اجزا چاپخانه باشد .

ماده 3- « وزارت » عبارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .

 فصل دوم – شرایط متقاضی تأسیس چاپ خانه ها و واحد های وابسته و محل چاپخانه

ماده 4- تأسیس چاپخانه و لیتوگرافی منوط به داشتن امکانات لازم و گرفتن پروانه تأسیس از وزارت است .

ماده 5- شرایط متقاضی گرفتن پروانه تأسیس به شرح زیر است :

الف -  تابعیت ایران .

ب  -  عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر .

ج   -  عدم اشتهار به فساد اخلاق .

د   -   انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دایم .

ه   -  داشتن صلاحیت ، تحصیلات لازم و آشنایی کافی با امور چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت .

و  -  نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر که موجب سلبحقوق اجتماعی باشد .

ز  -  عدم سابقه عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهایی که مرامنه آنها مبتنی برنفی  ادیان الهی بوده و عدم عضویت در گروهها و سازمانهای مرتد و محارب و غیر قانونی یا فعالیت مؤثر به نفع آنان .

تبصره 1- نخست وزیران ، وزیرن ، استانداران ، امرای ارتش ، ژاندارمری و شهربانی ، رؤسای سازمانهای دولتی ، مدیران عامل و رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها ، اعضای ساواک ، رؤسای دفترهای حزب رستاخیز در تهران و شهرستانها که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا22بهمن 1357 در مشاغل خود شال بوده اند نمی توانند چاپخانه و لیتوگرافی تأسیس نمایند .

تبصره 2- خانواده های شهدا ، جانبازان ، و آزادگان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند .

تبصره 3 – هر گاه متقاضی تأسیس ، شخص حقوقی باشد مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشد . در این صورت پروانه تأسیس بنام مدیر عامل یا بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی مزبور صادر خواهد شد .

تبصره 4- تشخیص ضرورت تأسیس چاپخانه و لیتوگرافی جدید در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای  برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است ، که در وزارت تشکیل می شود .

ماده 6-برای متقاضیان واجد شرایط تأسیس چاپخانه و لیتوگرافی قبل از صدور پروانه ، موافقت نامه تأسیس صادر می گرددکه مدت اعتبارآن یک سال  می باشد و به تشخیص وزار ت قابل تمدید است .      

ماده 7- مسئولیت اداره چاپخانه و واحد های وابسته به آن با دارنده پروانه است . وی مسئول حسن اجرای مفاد این آیین نامه و دستورالعملهای صادر شده از سوی وزارت و پاسخگوی کیفیت و محتوای آگهی ها و کارهای چاپی است .

ماده 8- دارنده پروانه تأسیس هر زمان فاقد شرایط مذکور در ماده (5) شود ،پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط می شود .

تبصره – چنانچه مدیر عامل فوت کند یا فاقد شرایط ماده (5) شود مؤسسه موظف است ، ظرف سه ماه فرد واجد شرایط دیگری را تعیین و معرفی نماید . در غیر اینصورت پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

ماده 9- چنانچه دارنده پروانه فوت کند تا زمان تعیین تکلیف ورثه نسبت به مالکیت چاپخانه ، ادامه فعالیت آن با معرفی فرد واجد شرایط از طرف اکثریت وراث قانونی متوفی بلامانع خواهد بود .     

تبصره – پس از صدور گواهی حصر وراثت چنانچه یکی از وراث واجد شرایط ماده (5) باشد ، با موافقت سایر ورثه یا قیم آنها پروانه به نام وی صادر خواهد شد ، در غیر اینصورت لازم است ، فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وراث به وزارت معرفی گردد.

ماده 10- محل چاپخانه یا واحد های وابسته به آن باید غیر مسکونی بوده و از نظر استحکام بنا و بهداشت عمومی و سایر امور ، مورد تأیید دستگاههای ذیربط باشد و صرفاً اختصاص به چاپخانه داشته باشد و کسی غیراز سرایدار معرفی شده ، تحت هیچ عنوان حق سکونت در آن مکان را ندارد . نام چاپخانه در تابلویی با اندازه مناسب ، سر در ورودی نصب می گردد .

تبصره- ادارات روزنامه و مجله هایی که دارای چاپخانه اختصاصی هستند ، در صورتی که محل چا1پ خانه یا محل مربوط به امور اداری روزنامه یا مجله در یک ساختمان قرار داشته باشد ، باید از یکدیگر جدا گردند به ترتیبی که دو قسمت ، مجزای از یکدیگر تشخیص داده شوند .

ماده 11- بازرسان وزارت مجازند در زمان فعالیت چاپخانه و واحد های وابسته به آن از محل و فعالیت آن بازدید نمایند . 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97