اسامی داوران دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ

داوران دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی جشنواره چاپ ایران

غلامرضا امیرزاده ایرانی ( سرپرست گروه داوری پیش از چاپ افست )

رضا انصاری

چنگیز آصفی مقدم

امیر مسعود بهبهانی

بهمن پورمند ( سرپرست گروه داوری افست )

جاوید جعفری

علیرضا جمشیدی

محمد حسین حاتمی

حمیدرضا حسن تهرانی

فریدون خشنودی

سعید درویش

مسعود دری صفت

رضا رضایی ( سرپرست گروه داوری فلکسو و گراور – رییس هیات داوران )

آرش سپاس مقدم

علیرضا سوری

سید خلیل سیدین

علی اصغر شادمانی

اشکان شکوه فرد

امیر حسین شهریار پور

حمید رضا طاهری آشتیانی

محمد فتاحی

نجم الدین فرخ یار

پوپک فرزانه پور ( سرپرست گروه داوری دانشجویی )

حسین فرنگی

امیر حسین قاسمی

محمود کریمیان اقبال ( سرپرست گروه داوری سیلک اسکرین و پد )

علی کنگرانی فراهانی

هدایت لیری

حسین علی متین رضا ( سرپرست گروه داوری صحافی )

شاهین متین رضا

علی محمدی شکور

محمود مصدقی راد

مجید منظوری

مسعود نجات

محمد حسین نجفی

محمد نظام

علیرضا وحید یگانه