پیشکسوتان تقدیر شده

پیشکسوتان تقدیر شده:

محمدحسین امینی از استان زنجان،

سیاوش سعادت از استان کرمانشاه،

ابراهیم صبوری‌آزاد از استان فارس،

مهدی عابدپشکه از استان تهران،

فریدون بشارتی از استان تهران

سید عبدالمطلب حسین‌پیامی از تهران