• قوانین و مقررات

آیین نامه تاسیس واحدهای چاپی و واحدهای وابسته

 شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق

شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحد های وابسته به آن

 دستور العمل چاپ کارهای غیر کتاب

رعایت تناسب نوشتار فارسی و لاتین

نحوه تبلیغ آگهی‌های مواد دارویی، خوراکی و ...

آیین‌نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌های و تصاویر

قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه

آیین نامه بهداشت محیط

ممنوعیت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی  از چاپ  نشریات غیر ضرور

قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات

 قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

آئین‌نامه ایمنی کار در صنایع چاپ

دستورالعمل صدور مجوز انتشار سررسید و تقویم

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه­ها و واحدهای وابسته